منوی سایت
کمبود در خاک ها به علت بالا بودن پتاسیم و در اثر مصرف زیاد کود پتاسیم یا کلسیم در محیط می باشد. کمبود در کشت های غیرخاکی اتفاق می افتد، هنگامی که میزان منیزیم به اندازه کافی در محلول غذایی تأمین نشده باشد یا سایر کاتیون ها مثل کلسیم یا پتاسیم دارای غلظت بالایی باشند.

علائم کمبود منیزیم
- ایجاد نقاط لکه ای کلروز در روی برگ ها.
- ایجاد زردی در فاصله بین رگبرگ ها.
 
 اصلاح کمبود منیزیم
- محلول پاشی با کودهای منیزیمی.
- مصرف کود سولفات منیزیم به میزان مورد نیاز در هنگام کاشت، چرا که بهترین راه تامین منیزیم از طریق ریشه ها می باشد.