منوی سایت
برای ساخته شدن کلروفیل اساسی ترین ماده برای انجام عمل فتوسنتز درگیاه  است.
 
علائم کمبود آهن
علائم، روی برگ های بسیار جوان انتهایی بوته ظاهر می شوند. جوان ترین برگ های باز شده به رنگ زرد-سبز و یا زرد در آمده، اما رگبرگ ها سبز باقی می مانند. توقف رشد شاخسارها و جوانه انتهایی، ایجاد حالت نکروزه و پوسیدگی بر روی برگ ها از علائم کمبود آهن به شمار می روند.  از علل بروز کمبود آهن تنها میزان کم این عنصر در خاک نمی باشد، بلکه بالا بودن پ هاش در محیط ریشه، یا بالا بودن غلظت منگنز، شرایط تهویه نامناسب (غرقاب شدن)، پایین بودن دمای بستر کشت، سنگینی بافت خاک و مرگ ریشه ها می تواند باعث ظهور علائم مشابه کمبود آهن شود. در این مواقع معمولا با افزایش اکسیژن محیط ریشه، بهبود وضعیت ساختمان و بافت خاک، مناسب کردن آبیاری و هوا دهی در محلول غذایی یا محیط ریشه و از همه مهم تر بهبود وضعیت تعرق و تنفس گیاه باعث حل مشکل می گردند.
 
مسمومیت آهن
 
بالا بودن غلظت آهن در خاک، خود را به شکل کمبود منگنز آشکار می نماید.

 
اصلاح کمبود آهن
 - اضافه کردن نمک های معدنی آهن مثل سولفات آهن به خاک.
 - اضافه کردن کلات آهن با بنیان EDDHA در خاک های قلیایی.
 - اضافه کردن بنیان EDTA آهن نیز در محیط های بدون خاک.
 - از محلول پاشی های مکرر بایستی خودداری شود، چرا که نمک ها در روی برگ تجمع یافته و ایجاد سمیت می کند.
 - بهترین راه حل افزایش و تسهیل شرایط جذب و کاهش خطر سوختگی نمک می باشد.