منوی سایت
حضور در ساختمان چند آنزیم.
 تمام عناصر کم مصرف حتی روی وقتی غلظت آن در حد کمبود باشد باعث اثر روی فتوسنتز می شوند.
 
 علائم کمبود روی
 - دسترسی روی در خاک با افزایش پ هاش خاک و درصد کربنات کلسیم کاهش می یابد.
 - استفاده بیش از حد از فسفر و تجمع آن در خاک باعث کاهش قابلیت دسترسی روی توسط گیاه می شود.
 - در خیار گلخانه ای مشخص ترین شاخص کمبود، کوتاهی و روزتی شدن بوته‌هاست.
 - کمرنگ شدن لکه‌های بین رگبرگی بر روی برگ های پائینی که به سمت بالا پیش روی می کنند و زرد برگی.
 - رگبرگ ها سبز تیره و متمایز باقی می مانند.
 - توقف رشد.

مسمومیت روی
 مسمومیت روی در خاک های خیلی اسیدی با مقدار روی بالا اتفاق می افتد.
 روی شبکه رگبرگ های برگ به رنگ سبز تیره در می آید و حتی سیاه می شوند.
 
اصلاح کمبودروی
- محلول پاشی سولفات روی با غلظت 2 در هزار.
- اضافه کردن فسفات یا آهک.