منوی سایت
 به علت اینکه در خاک به مقدار کافی وجود دارد اغلب مشکل مسمومیت کلر مطرح است.