منوی سایت
 
از دیگر عناصر ضروری، سدیم می باشد که آن هم مثل کلر بیشتر به مساله سمیت آن بایستی توجه داشت.