منوی سایت
 - در فعال کردن چندین آنزیم مختلف در گیاه که افزایش دهنده فتوسنتز و هورمون اکسین هستند نفش دارد.
 
 - کمبود منگنز با کمبود آهن اشتباه می شود چون علائم بسیار مشابهی دارند.

- بارز ترین تفاوت کمبود منگنز در مقایسه با کمبود آهن این است که گرچه در کمبود آهن حاشیه و رگبرگ های میانی در حالت پیشرفته به رنگ سبز کم رنگ یا سبز – زرد و یا زرد در می آیند، ولی در کمبود منگنز رگبرگ ها سبز باقی می مانند.

 
علائم کمبود منگنز
  - علایم کمبود منگنز بیشتر در برگ ها نمایان می شوند.
 
 - تولید لکه های نکروتیک روی برگ.
 
 - کمبود منگنز در خاک های آهکی مثل شرایط ایران بسیار شایع است و در کشت های بدون خاک یا هیدروپونیک وقتی محصول غذایی فاقد منگنز باشد حادث می شود.

 
مسمومیت منگنز
 -  ایجاد لکه های زرد و سبز کم رنگ بین رگبرگ ها ی برگ های اولیه
 
-  ایجاد نقاط ارغوانی رنگ بر روی ساقه ها
 
- مسمومیت منگنز معمولاً به دنبال بخاردهی و ضدعفونی خاک به وجود می آید که بیشتر در خاکهای اسیدی و در مواقعی که حرارت دهی با دمای زیاد صورت می گیرد حاصل می شود.
 
روش برطرف کردن کمبود
 
- محلول پاشی سولفات منگنز در خاک