منوی سایت
مگس میوه روش کنترل مقدار مصرف زمان مصرف
مگس میوه مدیترانه مالاتیون+ پروتئین هیدرولیزات 2 در هزار+ 5-2 درصد بسته به غلظت بهار، تابستان و اوایل پاییز
مگس جالیز
مگس خربزه
فوزالن
تری کلروفن
دیازینون
دیمتوات
مالاتیون
1/5 لیتر
1-2 کیلوگرم
1/5 لیتر
1/5 لیتر
1/5 لیتر
شروع سم پاشی از مرحله سیبچه دهی
مگس لوبیا رعایت تاریخ کشت    
مگس خزانه      
مگس پیاز تری کلروفن
دیازینون
هپتنفوس
 1-2 کیلوگرم
2 لیتر
1 لیتر
پس از چند برگی یا کفتری شدن بوته
 
درحال بارگزاری