منوی سایت
  کنترل شیمیایی مقدار مصرف زمان مصرف
کرم طوقه بر کارباریل

کلرپیریفوس گرانول
20 کیلوگرم طعمه مسموم
20 کیلوگرم
 
کرم مفتولی کلرپیریفوس گرانول 30 کیلوگرم  
کرم ساقه خوار برنج دیازینون گرانول
کارتاب گرانول
فیپرونیل گرانول
15 کیلوگرم
30-40 کیلوگرم
20-30 کیلوگرم
لارو سن یک و دو
کرم سبز برگ خوار برنج تری کلروفن
مالتیون
1 کیلوگرم
2 لیتر
به محض مشاهده علائم
کرم ساقه خوار (سزامیا) دیازینون 2 لیتر اواسط مرداد و اواسط شهریور
کرم خراط استفاده از فرمون    
کرم سفید ریشه دیازینون 1 درهزار زمان خروج لارو های سن یک
کرم خوشه خوار مو دیازینون
فوزالن
تری کلروفن
اتیون
اسپینوساد
1/5 در هزار
1/5 در هزار
   1  در هزار
1/5 در هزار
1/5 در هزار
قبل از باز شدن گل ها
زمان غوره
شروع آبدار شدن میوه
کرم سیب
کرم به
کرم آلو
فوزالون
دیازینون
استامی پراید
ایندوکساکارپ
تیاکلوپرید
لوفنورون
کلرپیریفوس متیل
1/5 در هزار
1 در هزار
1/5 در هزار
0/45 در هزار
0/3 در هزار
1 در هزار
1/5 در هزار
با توجه به اطلاعیه های پیش آگاهی
کرم چوب خوار پسته تیودیکارب
فرمون جنسی چوبخوار+ پرمترین
لوفنورون + فنوکسی کارب
لوفنورون
هگزافلومورون
 
1/5 در هزار
1/5 در هزار
1 درصد+ 0/5 درصد روغن
بعد از ریزش دو سوم گلبرگ ها و پیدایش پسته ها به اندازه ارزن
کرم میوه خوار پسته اکسی دیمتون متیل
فنتیون
1/5 در هزار
1/5 در هزار
بعد از تشکیل میوه های ریز پسته
کرم میوه خوار خرما مالاتیون
دیازینون
2/5 در هزار
1/5-2 در هزار
 
کرم ابریشم باف ناجور بی تی 2 کیلو گرم براساس پیش آگاهی
کرم خاردار پنبه کارباریل 3 کیلوگرم براساس پیش آگاهی
کرم گلوگاه انار مبارزه تلفیقی   مبارزه تلفیقی
کرم آلو     مبارزه تلفیقی
کرم قوزه پنبه تیودیکارب
ایندوکساکارب
اسپینوساد
پروفنوفوس
0/75-1 کیلوگرم
250 میلی لیتر
250 میلی لیتر
2/5 لیتر
 
کرم پیله خوار هلیوتیس تری کلروفن 1-2 کیلوگرم بر اساس پیش آگاهی
کرم میوه خوار گوجه فرنگی  تری کلروفن
ایندوکساکارب
اسپینوساد
پیریدالیل
1-2 کیلوگرم
250 میلی لیتر
150 میلی لیتر
200 میلی لیتر
بر اساس پیش آگاهی
کرم غلاف خوار سویا تیودیکارب
پروفنوفوس
فوزالن
ایندوکساکارب
0/75 تا 1 کیلوگرم
2/5 لیتر
2-3 لیتر
250 میلی لیتر
 
کرم ساقه خوار اروپایی ذرت فوزالن 3 لیتر با مشاهده تخم های تیره رنگ و یا لارو های سن یک

درحال بارگزاری