منوی سایت
شپشک ها کنترل شیمیایی مقدار مصرف زمان مصرف
شپشک آسیایی
شپشک سان ژوزه
شپشک گوجه
شپشک شفاف خرما
شپشک خونی نارون
شپشک واوی
شپشک سفید هلو
شپشک نرم تن
شپشک آردآلود
شپشک استرالیایی
شپشک نرم تن
شپشک ستاره ای
بالشتک ها
سپردار بنفش
سپردار زرد
سپردار زرد شرقی
سپردار واوی
سپردار الفی
اتیون
کلرپیریفوس
روغن امولسیون شونده
دیازینون
مالاتیون
پیری پیروکسی فن
بوپروفزین
1/5 در هزار
1/5 در هزار
1/5-2 درصد
1 در هزار
2-2/5 در هزار
0/5-0/7 در هزار
0/5-0/75 در هزار
با موازین پیش آگاهی و با ظهور 60 درصد پوره ها
 
 
درحال بارگزاری