منوی سایت
تامین مواد غذایی برای رشد مطلوب محصولات گلخانه ای و فضای باز (گوجه فرنگی، فلفل ها، بادمجان و ...)
زمان      کود مصرفی  نوع کود مقدار مصرف روش مصرف توضیحات
آماده سازی زمین قبل از کاشت دامی گاوی و مرغی پوسیده یا هیومیک پلیت 40-60 تن در هکتار یا 250 کیلو در هکتار اختلاط با خاک، غرقابی                     قبل از شخم، به زمین اضافه شود و بعد از برگرداندن و تسطیح 3-2 بار آبیاری انجام شود تا شوری خاک کاهش یابد. 
کاشت نشاء و مراحل 
بعد از آن
فسفر بالا یا ریشه زا مونو آمونیوم فسفات، توربوروت، رادیمکس 10-15 کیلو در هکتار، 5 لیتر در هکتار، 1/5-1 در هزار محلول پاشی، آبیاری برای عملکرد بهتر مناسب تر است. در  خاک های فسفر بالا بهتر است توربوروت مصرف گردد.
رشد رویشی تا قبل از گلدهی          ضد تنش، استقرار گیاه، تحریک سیستم دفاعی نوافول، کندال تی 2 در هزار  محلول پاشی رفع تنش گیاه، قوی کردن گیاهچه، ضدتنش شوری، می توان با سایر کودهای کامل مخلوط گردد. آبیاری سنگین بعد از تنش ضروری است. هر 15 روز کندال تی تکرار  شود. نوافول در شرایط تنش و جذب بستر مصرف گردد.
ازت و پتاس هیدروفرت 20-20-20 یا اوره به طور متناوب یا سولفات آمونیوم 10-50 کیلو در هکتار، 2 در هزار  محلول پاشی، آبیاری در صورت رشد ضعیف گیاه نسبت به مصرف کود اقدام نمایید و تا زمان رشد قوی ادامه دهید. در صورتی که از هیومیک پلیت قبل از کاشت استفاده نکرده اید از هیومیک مایع استفاده شود.
ریز مغذی میکروهیدرو یا اگرومکس 0/3-1 کیلو در هکتار یا 2/5-2 در هزار محلول پاشی، آبیاری در کشت های پاییزه به دلیل وجود نور کم و تامین منیزیم از میکروفول کمپلکس 2/5 در هزار به صورت محلول پاشی و یا از نیترات یا سولفات منیزیم 10-5 کیلو در هکتار مصرف گردد. اگرومکس تامین ازت برگی.
آهن ماگما یا ستاک دیپورت 0/5-1/5 کیلو در هکتار آبیاری  در طول کشت برای افزایش رشد و سرسبزی استفاده گردد. (تکرار 3-2 مرتبه)
گلدهی، میوه بستن و برداشت محصول هیومیک اسید مایسا، هیومیک 18 10 لیتر در هکتار هفتگی آبیاری افزایش جذب، نگهداری آب و کلات سازی عناصر، کاهش شوری، اصلاح کننده خاک، تکرار به ویژه موقع رشد بار
کلسیم-منیزیم نیترات کلسیم یا نیترات، سولفات منیزیم 5-10 کیلو در هکتار آبیاری در صورت نیاز می توان از بُرآمین کلسیم 2 در هزار به صورت محلول پاشی استفاده گردد. اگر رشد کم از فرم نیترات و اگر رشد قوی باشد از فرم سولفات استفاده گردد.
ضد قارچ بازفولیر اکتیو یا کاپراس 2-2/5 در هزار یا 1/5-1 در هزار                                             محلول پاشی مقاومت به قارچ ها، محرک رشد، هر 7 تا 14 روز یک بار تکرار شود.
گل زایی و مهار رشد فلورژن (فلاورینگ) یا مونوپتاسیم فسفات 1 در هزار یا 2-1/5 در هزار محلول پاشی، آبیاری                                                در صورت گلدهی ضعیف یا گل ریزی از فلاورینگ و در صورت رشد قوی و مهار رشد برای گل زایی و میوه بستن از مونوپتاسیم فسفات در آبیاری استفاده شود.
پتاس بالا و ریزمغذی 15-5-30 هیدروفرت، 38-11-3 و سولوپتاس 20-25 کیلو درهکتار به صورت مخلوط آبیاری افزایش سایز میوه، درشتی، رنگ پذیری، استفاده از ازت سبب رشد گیاه در حین میوه دهی می شود. کودهای پتاسیم به جذب بهتر ریز مغذی و تامین آنها کمک خواهد کرد.
ازت بالا و پتاس اوره یا 20-20-20 5-10 کیلو درهکتار به صورت مخلوط محلول پاشی
کلسیم و بُر همراه ازت بُرآمین کلسیم یا نیترات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی رشد بهتر میوه و گیاه، افزایش بافت میوه، افزایش انبارداری
ضد تنش نوافول 2 در هزار محلول پاشی افزایش جذب، توپر کردن میوه، رفع تنش، افزایش حمل و نقل، رنگ پذیری
پتاس برگی نوتری کمپلکس، پتاس آگرارس 2-2/5 در هزار، 3 در هزار محلول پاشی در شرایط جذب خاکی کم به ویژه پاییز برای رشد بهتر میوه مصرف می گردد. 
رفع شوری خاک نواتر یا اکتیویو 10 لیتر در هکتار آبیاری  حذف عناصر سمی خاک، حاوی آمینواسید و هیومیک برای کلات کردن عناصر و اصلاح خاک 
توصیه های فنی:
قبل از مصرف کود و تهیه آن ها انجام آزمون خاک الزامی است.
در خاک های سبک سعی کنید از آبیاری سبک با دفعات بیشتر استفاده کنید.
برای افزایش جذب، افزایش مقاومت ریشه ها به شوری و اصلاح ساختار خاک در اوایل کشت می توانید به ترتیب از توربوروت و در مراحل بعدی از نواتر استفاده کنید.
انجام آبیاری با مدیریت درست سبب بازدهی بیشتر عملکرد و صرفه جویی در مصرف کود (به ویژه در خاک های سبک) می گردد.
در خاک های سبک برای افزایش جذب می توان با هر بار آبیاری کودها را با هیومیک اسید مخلوط کرد.
در صورت نیاز بیشتر به درشت کردن میوه و رفع تنش به ویژه شوری، سرما و غیره می توانید از ترکیبات پتاس بالا برگی به همراه نوافول استفاده کرد.
با توجه به رشد کمتر فلفل و بادمجان نسبت به خیار و گوجه فرنگی حتی الامکان مقادیر کودهای توصیه شده برای هر بار به  1/3-1/2 کاهش یابد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری