منوی سایت
یونیورسال بالن اسپارینگ مخلوط چمن
25 25-35 35 مقدار بذر گرم/مترمربع
50 40-50 40-50 مقدار بذر در بستر چمن قبلی گرم/متر مربع
580 1458 737 تعداد بذر در یک گرم مخلوط
3-7 5-10 7-12 تعداد روز تا جوانه زنی
تمام فصول بهار - پائیز بهار – اواخر تایستان - پائیز زمان کاشت توصیه شده
سبز تیره سبز روشن سبز تیره رنگ
سریع سریع متوسط سرعت تثبیت
سریع متوسط کند سرعت رشد
خوب خوب متوسط سطح برگ
ندارد دارد دارد گسترش بوته
بالا زیاد کم نیاز کودی
متوسط متوسط کم نیازهای نگهداری
کم کم متوسط مقاومت به سایه
ندارد ندارد ندارد خواب زمستانی
بالا بالا عالی مقاومت به بیماری
عالی عالی عالی مقاومت به پاخوری
عالی عالی عالی توانایی بازیابی
خوب خوب عالی مقاومت به گرما
بالا متوسط کم دفعات سرزنی
8 تا 20 میلی متر از 10 میلی متر 20 تا 30 میلی متر ارتفاع سرزنی
بالا متوسط کم نیاز آبیاری
بالا بالا بالا مقاومت به شوری
 
درحال بارگزاری