منوی سایت
کلزا با نام علمی Brassica napus گیاهی است از خانواده (Cruciferae) که با دوره رشد یک ساله به دو تیپ بهاره و پاییزه تقسیم بندی می گردد.

گیاه شناسی:
کلزا دارای یک ریشه عمودی و بلند می باشد که در شرایط مناسب تا عمق 80 سانتی متری خاک نفوذ می کند. این گیاه دارای ریشه های جانبی متعددی می باشد. از ساقه اصلی این گیاه شاخه های فرعی زیادی منشعب می شود. ارتفاع نهایی بوته بین 50 تا 200 سانتی متر متغیر می باشد و پس از به گل نشستن ساقه اصلی رشد ساقه های اصلی آغاز می گردد. میوه کلزا به صورت خورجین و دانه آن کروی شکل و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه رنگ است.
بذر کلزا در دمای 20 تا 25 درجه سانتی گراد جوانه می زند و در تمام مراحل رشد به سرما مقاوم است. کمبود رطوبت سبب کوتاه شدن طول عمر گیاه کلزا و کاهش عملکرد محصول می گردد. حساس ترین مرحله رشدی آن به کمبود آب مرحله گلدهی می باشد.

کاشت
عملیات آماده سازی زمین شامل شخم، دیسک و ماله می باشد و پس از شخم عمیق دو بار دیسک زنی عمود بر هم لازم می باشد. با توجه به شرایط خاک مقدار بذر مورد نیاز در روش کشت مکانیزه از 5 تا 7 کیلوگرم و در روش دست پاش 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار می باشد. به علت ریز بودن بذر کلزا بهترین عمق کاشت 1.2 تا 2.5 سانتیمتر می باشد. فاصله ردیف ها 15 تا 30 سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف ها 4 تا 5 سانتی متر می باشد.

داشت
عملیات داشت شامل مصرف کود های شیمیایی (300 کیلو گرم ازت در سه مرحله- فسفر 200 کیلوگرم در هکتار و پتاسیم 200 تا 250 کیلوگرم در هکتار)، آبیاری، مبارزه با علف های هرز و آفات و بیماری ها می باشد.

برداشت
زمان مناسب برداشت جهت دست یابی به عملکرد دانه بیشتر، اهمیت زیادی دارد. برداشت زود هنگام می تواند کیفیت محصول را به علت وجود بذر های نارس و کوچک کاهش دهد و برعکس اگر برداشت دیرتر از موقع انجام گیرد ریزش دانه ها زیاد شده و عملکرد کاهش می یابد.
از نقطه نظر عملی محصول زمانی می رسد که تمام بذور سیاهرنگ شده و رطوبت بذر به کمتر از 15 درصد رسیده باشد.

 
درحال بارگزاری