منوی سایت
مزایای استفاده از ازن ساز در گلخانه

- مبارزه و کنترل نماتدها در گلخانه
- مبارزه و کنترل طیف وسیعی از بیماری های باکتریایی و قارچی ریشه،ساقه، و برگ
- رها کردن و پخش کردن مواد غذایی مورد نیاز گیاه در محلول خاک
- افزایش نفوذ پذیری خاک
- آزاد کردن اکسیژن در محیط ریشه بدون اثر جانبی
- کاهش  PH آب
- افزایش عملکرد محصولات
- بهترین جایگزین متیل بروماید برای ضدعفونی خاک گلخانه
- قابلیت تزریق آب ازن دار در سیستم آبیاری و یا استفاده در محلول پاشی
آخرین پرسش و پاسخ ها