منوی سایت

عمده فايدة تكنيك مه پاشي پولس فوگ اينست كه پخش ذرات معلق در هوا با اندازه قطرات 1 الي 30 ميكرون، فقط در هواي بالاي محصول دميده شده و بعلت خواص طبيعي آنها، بصورت يكسان بر روي محصول قرار مي گيرند. چنانچه فنهاي افقي در دسترس باشند، مه پاش را نيز مي توان در جلوي در ورودي بصورت ايستگاهي بكار گرفت. در نتيجه ذرات معلق بوسيله جريان گردش هوا پراكنده مي شوند.

تبخير
، مشكل عمليات ته نشيني مواد اينست كه ذرات معلق در هوا بسرعت تبخير مي شوند. حتي تحت شرايط رطوبت نسبي متوسط% 80 قطره آب با قطر 50 ميكرون طول عمري فقط به اندازه 12 ثانيه دارد. هنگاميكه بخش آب قطره بخار مي شود، اندازه و وزنش كم شده به حدي كه قرار گرفتنش بر روي برگ قابل تضمين نيست. اين بدين معناست كه قابليت عمليات ته نشيني مواد را از دست میدهد. مواد كي ليت(مانند مواد دروني نوتري فوگ) و ساير عاملان انتشار از قبيل ماده حاملVK-2قادرند كه تبخير آب را به اندازه كافي براي ثبات اندازه قطره به تعويق اندازد تا آن به گياه برسد.

دوز(مقدار مصرف)
ميزان سم در هر هزار متر مربع فضاي گلخانه از سوسپانسيون سمپاشي 100 الي 300 ليتر آب محاسبه مي شود. درصورتيكه اتيكت شيميايي فقط غلظت سمپاشي را نشان میدهد

مقايسه حجم سم با روش مرسوم
در صورتيكه عمليات مه پاشي به منظور مبارزه با انگلهاي مخصوصي باشد، بعضي از محصولات(مانند گل رز) حتي نيازمند دوز بيشتري هستند. زيرا روشهاي سمپاشي مرسوم در هنگام بكارگيري براي مبارزه با چنين آفاتي (مانند كرم عنكبوت)، حجم هاي سوسپانسيون بيشتري مصرف كرده و نتيجتاً حجم سم بيشتري سمپاشي مي شود. اگرچه در اين موارد، تجربه مخصوص نوع محصول، شيوة بكارگيري را اداره مي كند كه بايد توسط خود پرورش دهنده گياه و بنا به شرايطش تعيين شود. نتيجتاً اين تجربه، ميزان معلوماتش را بالا برده و منبع مفيدي را جايگزين مي كند كه براي حفظ و نگهداري، فرصتهاي قابل توجهي ايجاد مي كند. با اينحال اينگونه تجارب مرتبط با فرمولهاي سم و تركيبهاي مربوطه را نمي توان براي هرگونه شرايطي تعميم داد.

توزيع سم
براي پخش يكسان ذرات مه در هنگام مه پاشي بايد اپراتور در وسط گلخانه به سمت عقب قدم بردارد، در اينحال دستگاه را به سمت چپ و راست هدايت كند. اين كار نياز به توانايي بالايي ندارد و اپراتور مي تواند با استفاده از قدرت بالاي پرتاب مه دستگاه، براحتي اين عمليات را اجرا كند. يك هكتار كامل فضاي گلخانه در طول يك ساعت با سرعت جريان 3 الي 5 دقيقه در يكهزار متر مربع و با استفاده از مه پاش گرم k-30توسط يك نفر براحتي قابل اجرا مي باشد.
 
مواردي كه در هنگام عمليات مه پاشي مورد نياز است:
گلخانه هاي غير قابل نفوذ هوا كه فضاي كافي در بالا و بين محصولات كشاورزي باشد.
مه پاشي را در هنگام غروب انجام دهيد بخصوص زمانيكه باد كمتري مي وزد.
از شكل غليظ اجتناب كنيد.
گياهان را آبياري كنيد؛ از طرف ديگر در طول شب، دماي هوا را ثابت نگه داريد.
مستقيماً بر روي محصول مه پاشي نكنيد.
فقط در صورتي از مه پاشهاي ايستگاهي استفاده كنيد كه فن هاي گردش هوا وجود داشته باشند.
در طول اجراي عمليات در گلخانه از لباس مخصوص سمپاشي بهمراه ماسك گاز با نوع فيلتر 3. A2 -B2 -P استفاده كنيد

كود مخصوص براي روش مه سازي در گلخانه ها
نوتري فوگ(مه مغذي) يك فرمولاسيون مخصوص ثبت شده و اختصاصي براي استفاده در مه سازهاي گرم و سرد پولس فوگ با نازلهاي فولادي ضد زنگ مي باشد. اين ماده، تبخير نابهنگام آب را به تعويق انداخته (ايجاد ابر با دوام) و از متبلور شدن ناگهاني مواد كود در هنگام معلق بودن با مه جلوگيري مي كند. نوتري فوگ كليه مواد مغذي ضروري براي بهبود شادابي گياه را دارا مي باشد كه در نتيجه تاثير قابل ملاحظه اي از كشتهاي تحت اجرا را تضمين مي كند. مواد مغذي بعلت عاملهاي ژلاتيني افزوده شده، قادر هستند كه تاثير فيزيولوژيك كاملي را توسعه دهند. همچنين نوتري فوگ براي اختلاط با ساير كاربردهاي معمولي محافظت نباتات مناسب است.

مقدار مصرف
250 ميلي ليتر نوتري فوگ بهمراه 1.5 تا 2.5 لیتر آب در هر 1000 متر مكعب فضاي گلخانه را در فاصله زماني كمتر از 5 روز بكار بريد. افزايش مقدار مصرف تا ميزان 500 ميلي ليتر در هر 1000 متر مربع براي موارد خاص امكان پذير است.
حجم كلي استعمال نوتري فوگ در يك ماه نبايد از 1.5 ليتر در هر 1000 متر مربع تجاوز كند. چنانچه سموم پودري مخلوط شده اند، غلظت آنها نبايد از80 گرم سم پودري در يك ليتر آب بالاتر رود. در صورت لزوم آب اضافه كنيد.

نوتري فوگ كود EEC
محلول كود Zn ؛ Mo ؛ Mn ؛ Fe ؛ Cu ؛ B ؛ NPK
نيتروژن كامل N % 10
كرباميد نيتروژن NH2-N % 8
نيترات نيتروژن NO3-N % 1
آمونيوم نيتروژن NH4-N % 1
محلول آبكي فسفات P2O5 % 3
محلول آبكي اكسيد پتاسيم K2O % 3
محلول آبكي برم B % 0/01
محلول آبكي مس Cu % 0/002
محلول آبكي آهن Fe % 0/02
محلول آبكي منگنز Mn % 0/01
محلول آبكي موليبدنيوم Mo % 0/001
محلول آبكي روي Zn % 0/002
بعنوان عامل كي ليت EDTA (chelate)حجم كم كلريد ، در شرايط دمائي كمتر از 4 درجه سانتيگراد ) *
و بيشتر از 40 درجه سانتيگراد نگهداري نشود. از تغييرات شديد دمائي اجتناب نمائيد.
 حجم 20 ليتر= 23.6 کیلوگرم
*) كودها در اصل به شكل كريستالهاي خشك مي باشند
 
تكنيك مه سازي
مه سازي گرم عبارت است از توليد قطرات بسيار كوچك در حد 1 الي 50 ميكرون كه با استفاده از انرژي پنوماتيك امكان پذير است. دستگاه مه ساز پولس فوگ با توليد مه مصنوعي كه از طريق سيستم پالس جت امكان پذير ميشود محلول سم در داخل دستگاه را بصورت بخار درآورده و به شكل قطرات بسيار ريز در تماس با هواي سرد اطراف به حالت معلق در هوا پخش مي كند. مه سازي گرم به منظور هر گونه دفع آفات نباتي مورد استفاده قرار مي گيرد، به نحوي كه حتي در محل هايي كه دسترسي به آنها امكان پذير نيست، مواد مؤثر سم به صورت يكسان توزيع مي شود، بدون اينكه از خود بقاياي نامطلوب بر جاي گذارد. تكنيك مه سازي، راه حلي است كه براي عمليات در اماكن و نواحي بزرگ با استفاده از حداقل مقدار محلول آفت كش و كار عملياتي كمتر و نيز صدمات ناچيز به محيط زيست انجام مي گيرد (با توجه به اين نكته كه از خود بقاياي كمتري بر جاي مي گذارد و به درون خاك نفوذ نمي كند).دستگاه مه ساز بغير از ديافراگم كاربراتور، هيچگونه قطعه متحركي ندارد. محفظه احتراق بطري شكل آن تهي بوده و بصورت مستقيم بداخل لوله خروجي(اگزوز) باز مي شود. يك ديافراگم مرتعش بر روي كاربراتور، احتراق ضرباني تحت كنترل سوخت را در محفظه احتراق تضمين مي كند. محلول سم بداخل خروجي جت در انتهاي لوله اگزوز تزريق شده و بر اثر فشار هواي بسيار گرم به ذرات بسيار ريز تبديل مي شود كه از مزاياي انرژي جنبشي و انرژي گرمايي موتور جت استفاده خواهد كرد.

فوايد استفاده از تكنيك مه سازي عبارت است از:
* تاثير بهتري بر روي محصول كشاورزي دارد. زيرا محلول سمپاشي بطور يكسان بر روي محصولات پخش ميشود و حتي در مواقعي كه محصولات گلخانه اي بصورت انبوه كنار هم رشد كرده باشند، پوشش يكدست و شگرفي در هر گوشه از گلخانه و هرگونه شكاف و سوراخي بدست خواهد آمد بدون اينكه هيچگونه ته نشيني قابل مشاهده اي از خود بجاي گذارد.
* كاهش قابل ملاحظه اي در هزينه هاي عمليات بدست خواهد آمد، مخصوصاً در ارتباط با بكارگيري سموم و مواد ضد عفوني كه گرانقيمت هستند.
براي هزينه هاي كار و زمان اجراي عمليات، استفاده از روش مه پاشي با موتورهاي پالس ،mist * در مقايسه با روشهاي سنتي سمپاشي و يا شيوه جت صرفه جويي قابل ملاحظه اي دربرخواهد داشت كه بر اساس ارتفاع و نزديكي محصولات كشت شده تا 90 % بهره وري بدست خواهد آمد.

فوايد استفاده از سيستم سمپاشي بصورت ULV
* كارايي عمليات سمپاشي ارتقا مي يابد زيرا پوشش و توزيع قطرات سم در همه نقاط بخوبي اجرا خواهد شد.
* هزينه عمليات سمپاشي پايين مي آيد. زيرا سرعت زماني بالايي داشته و برنامه زماني مناسبتري دارد. اين مسئله باعث جلوگيري از صدمه به سلامتي پرسنل مشغول در محل عمليات ميشود.

درحال بارگزاری
آخرین پرسش و پاسخ ها